Entra en vigor l’Ordenança reguladora del bon ús de l’espai públic i del bon veïnatge

Aquesta eina aposta per la mediació de conflictes com a element complementari o alternatiu a les sancions i vol garantir el civisme i la convivència a la ciutat.
Entra en vigor l’Ordenança reguladora del bon ús de l’espai públic i del bon veïnatge
L’Ordenança del bon ús de l’espai públic i el bon veïnatge de Sant Adrià, que es va aprovar inicialment en el Ple del passat mes de gener, ja ha entrat en vigor.

Sant Adrià compta a partir d’ara amb una nova eina al servei del civisme i la convivència, que té com a fita assolir una ciutat millor. La nova normativa regula de manera específica tant la relació dels ciutadans amb l’espai públic (mobiliari urbà, places, carrers…) com la relació de respecte mínim que ha de presidir les relacions entre veïns.image_preview

D’aquesta Ordenança se’n poden destacar els aspectes següents:

*És aplicable: s’han triat els elements mínims que els serveis municipals es poden comprometre a fer complir i, per tant, no s’ha regulat més enllà de la capacitat de supervisió i inspecció disponible.

*Està en sintonia amb les ordenances ja existents: recull aspectes que ja estan recollits en altres ordenances municipals i incorpora com a novetats només aquelles conductes que no estaven regulades en ordenances anteriors.

*Respecta la llibertat de les persones: no s’immisceix en la vida dels ciutadans excepte en els casos en què un mal ús de la llibertat generi perjudicis a tercers.

*Estableix un límit clar per definir les conductes que no redunden en la millora de la qualitat de vida de la major part de la població.

*Aposta per la mediació de conflictes com a element complementari o alternatiu a les sancions. És a dir, s’ofereix als veïns i veïnes un espai per resoldre les seves disputes mitjançant el pacte o l’acord. Per tant, l’Ordenança inclou la sanció, quan sigui necessària, i també, quan sigui possible, la mediació entesa com una oportunitat educativa i generadora de bones relacions ciutadanes.

*Promou la responsabilitat de la ciutadania en el bon ús de l’espai públic, el mobiliari urbà i els béns comuns i públics i en la bona convivència i el respecte a les persones. L’espai públic és de tothom, tot el que conté està pagat amb els impostos de tots els ciutadans i ciutadanes, per tant tothom ha de tenir-ne cura.

*S’ha elaborat tenint en compte les característiques específiques de Sant Adrià i, per tant, els seus espais, com la platja o el riu, així com també els problemes més habituals de conductes incíviques que tenen lloc al municipi.

El contingut

L’Ordenança s’estructura en tres grans blocs:

El primer tracta sobre l’espai públic: carrers, places, platges, riu, mobiliari urbà, edificis municipals i tots aquells espais de lliure accés que comparteixen tots els adrianencs i adrianenques.

El segon es refereix a les relacions veïnals i determina els límits entre el dret a viure en llibertat i el respecte al descans i als drets del altres.

El tercer estableix el règim sancionador. Concreta la tipologia d’accions punibles i les sancions que s’hi associen o, si escau, les possibles accions socials substitutives.

Les novetats

L’ordenança recull aspectes nous, que no estaven regulats, i n’aplega d’altres que ho estaven però que es trobaven disseminats en ordenances sectorials, com l’ordenança d’animals, la de sorolls, etc. Així, sanciona l’emissió de sorolls que perjudiquen el descans dels veïns, deixar les caques dels gossos a les vies públiques i als parcs infantils, no portar els gossos lligats i amb morrió en els espais públics, deixar trastos vells i mobles al carrer fora d’horari, etc.

Quant a les novetats, pel que fa a l’espai públic, no es permeten:

*Les conductes vandàliques o agressives en l’ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns.

*Destrosses dels espais públics ni dels seus elements, encara que no afectin la seguretat de tercers.

*Qualsevol acció o omissió que generi olors molestes i/o perjudicials per a les persones i el medi ambient.

*La pràctica de jocs amb objectes (pilota dura, monopatí, etc.) que puguin posar en perill la integritat física dels altres usuaris i els béns o instal·lacions públics o privats.

*El consum de begudes en envasos de vidre a l’espai públic, ja que si es trenquen o si s’utilitzen amb la finalitat d’agredir posen en perill la resta d’usuaris.

*La mendicitat agressiva. És a dir, no es prohibeix la mendicitat, però sí les conductes que sota l’aparença de mendicitat impliquin coacció o assetjament a la resta de persones.

*Pel que fa a les platges i al Parc Fluvial, no es permet desenvolupar activitats que puguin causar danys materials o atemptar contra la integritat física de tercers. En el cas del Parc Fluvial del Besòs, tampoc es permet fer-ne ús quan per risc de pluja o crescuda del riu s’hagi prohibit l’entrada als ciutadans.

En l’ apartat de relacions veïnals:

*Com ja s’ha assenyalat, l’Ordenança ofereix la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes. És un procés voluntari, per tant, els veïns i veïnes poden escollir quina via de gestió volen, la mediació o la denúncia.

*Es penalitza l’emissió innecessària de pols, olors, bafs, etc. que produeixin molèsties a veïns.

* No es permet fer obres als immobles entre les 21 h i les 8 h.

Pel que fa al règim sancionador, es reforça el paper de l’agent de policia per decidir la multa, sempre que les accions o omissions detectades perjudiquin els interessos generals o de terceres persones.

S’estableixen tres tipus d’infraccions: lleus, amb multes mínimes de 150 € i fins a un import màxim de 600 €; greus, amb sancions entre 600€ i 1.500 €, i molt greus, amb multes que van dels 1.500 € a 3.000 €.

A banda de la sanció econòmica, l’Ordenança ofereix la possibilitat de reparar el dany amb treballs comunitaris (reparació o prestacions socials, participació en activitats formatives en valors cívics) en casos d’infraccions lleus i greus, sempre que hi hagi recursos per portar-ho a terme. Aquesta prestació substitutiva a la multa serà regulada en un reglament específic de l’Ajuntament.

Sant Adrià de Besòs, 30 d’abril de 2015

Font: http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/alcaldia/noticies/entra-en-vigor-l2019ordenanca-reguladora-del-bon-us-de-l2019espai-public-i-del-bon-veinatge

Per més informació –> Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/territori/documents/ordenanca-reguladora-del-bon-veinatge-i-del-bon-us-de-lespai-public

Anuncis